DETECTGAME - Systém pro monitorování pohybu volně žijících živočichů

Řešení našeho projektu s názvem "VaV pro integrovaný systém s prvky umělé inteligence k monitorování pohybu volně žijících živočichů" je podpořeno poskytnutím podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci mezinárodního dotačního programu „Eureka“.

V projektu se zaměřujeme na tyto hlavní cíle:

Jedná se o naprosto nový druh pohledu na vyřešení dané problematiky, kdy budou vyvinuty nové principy pro monitorování pohybu volně žijící zvěře za použití poznatků VaV. Budou vyvinuty nové technologické prvky, tedy nová technologie, jež budou začleněny do navrhovaného systému. Díky výsledkům VaV bude možné přejít z fyzického sledování (pozorovatel zapisuje tužkou na papír) přímo k analýze automaticky sebraných dat.

Jsou vynakládány nemalé prostředky na ochranu životního prostředí a jednotlivých živočišných druhů, které jsou ohrožovány ve svém přirozeném prostředí především budováním liniových staveb (dálnice a rychlostní komunikace). V souvislosti s touto problematikou a potřebou optimalizace vynakládání těchto prostředků vzniká potřeba zajištění monitorování pohybu zvěře, především v okolí křížení migračních tras volně žijících živočichů s již vybudovanou nebo připravovanou liniovou stavbou, která potenciálně může migrace omezit, případně zcela znemožnit. Díky využití našeho nového systému dojde k budování nákladných koridorů pouze v místech jejich skutečné potřeby a tím k výrazné úspoře státního rozpočtu - zlevnění a urychlení výstavby dálnic. Toto naše řešení pak bude také výhodným vývozním artiklem.

Článek ze serveru IHned.cz